• Chính Sách thanh toán

. Thanh toán bằng tiền mặt:

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt  tại điểm bán.